Міжнародна науково-практична конференція «Кобзарсько-лірницька епічна традиція»

15-16 червня 2019 року в Києві у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» (вул. Лаврська, 19 (колишня Івана Мазепи, 29) відбудеться міжнародна науково-практична конференція «КОБЗАРСЬКО-ЛІРНИЦЬКА ЕПІЧНА ТРАДИЦІЯ».

Організатори конференції:

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України,

НЦНК «Музей Івана Гончара», Кобзарський Цех, Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича.

Теми, які розглядатимуться на конференції: епос у традиційному репертуарі українських народних співців (кобзарів, лірників, стихівничих та інших), його самобутні риси: історичні, національні, духовні, культурні, художні, естетичні, сакральні та символічні константи; значення епосу в формуванні української нації; психофізіологічні феномени впливу епічних творів на людський організм; особливості кобзарсько-лірницького епосу у порівнянні з епосом автентичних співців-музикантів інших народів світу; різновиди епічних творів, які виконувалися кобзарями і лірниками (у т.ч. за систематикою співців: битовщини, плачі, “козацькі псальми”, “невольницькі псальми”, “старини”, думи тощо); музичний інструментарій кобзарів і лірників, що використовувався при традиційному епічному виконавстві; історичні й новаторські школи, способи, стилі гри на кобзарських інструментах; основи традиційного виконання епічних творів; трансформація епічного виконавства народних співців у ХХ ст.; засади сучасного відродженя кобзарсько-лірницької епічної традиції: методика наукової реконструкції, досвід доказової реконструкції; особливості нинішньої репрезентації епічних творів; перспективи творення сучасного епічного репертуару; проблеми культивування в суспільстві епічної творчості, формування спільнот шанувальників у вітчизняних і чужоземних середовищах, концепти виховання сучасного слухача тощо.

До участі запрошуються: науковці, дослідники, музейні працівники, викладачі і студенти ВНЗів, музиканти, подвижники кобзарсько-лірницького виконавства, а також широке коло шанувальників української епічної традиції.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Для участі у конференції необхідно: надіслати доповідь (обсягом до 10 сторінок тексту) з анотацією українською, англійською мовами (обсягом до 5 речень). Остання сторінка повинна бути подана з інформацією про себе: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, почесне звання, службова та домашня адреси, контактні телефони, e-mail. Необхідно також надати фотографію автора.

Матеріали надсилаються в електронному варіанті.

Структура статті має відповідати вимогам до наукових статей й складатися з таких частин:

 • УДК;

 • назва статті;

 • прізвище автора (авторів), назва організації та міста;

 • анотація;

 • ключові слова;

 • загальна суть проблеми;

 • аналіз останніх досліджень та публікацій;

 • формулювання мети статті;

 • виклад основного матеріалу;

 • висновки;

 • перелік використаних джерел.

шрифт 14 Times new roman, у форматі RTF або doc через 1,5 інтервалу, поля – 2 см).

Посилання в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6], де цифри 1 і 6 відповідають порядковому номеру праці або джерела у Списку використаних джерел. Якщо посилання на джерела підряд з 1 по 6 , тоді [1-4]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела через кому з маленької букви “с.”), наприклад: [1, с. 5]. Якщо посилання на кілька праць, вони розділяються крапкою з комою: [1, с. 5; 6, с. 25-33].

Заявки на участь у конференції та матеріали для друку надсилати до 01. 04. 2019 р. на

е-mail: hotkevych_fond@mail.com

Надані доповіді будуть опубліковані безкоштовно. Кожен автор гарантовано й безоплатно отримає примірник видання збірника наукових праць конференції.

Відрядні витрати та проїзд учасників конференції здійснюються за рахунок сторони, яка відправляє у відрядження.

ОРГКОМІТЕТ

Тел. для довідок: +38(063)2387014

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE “KOBZAR-LIRNYK EPIC TRADITION”

On June 15-16, 2019, the International Scientific and Practical Conference “KOBZAR-LIRNYK EPIC TRADITION” will be held in the National Centre for Folk Culture “Ivan Honchar Museum” (19 Lavrska St., formerly Ivan Mazepa, 29).

Conference organizers: Institute of Art Studies, Folklore Studies and Ethnology. M.T. Rylsky NAS of Ukraine NCC “Ivan Honchar Museum”, Kobzar Guild, the Hnat Khotkevych National Cultural Initiative Foundation.

Topics to be considered at the conference: epic in the traditional repertoire of Ukrainian folk singers (kobzars, lyrniks, singers and others), its distinctive features: historical, national, spiritual, cultural, artistic, aesthetic, sacred and symbolic constants; the significance of the epic in the formation of the Ukrainian nation; psychophysiological phenomena of the influence of epic works on the human body; peculiarities of the kobza-lira epic versus the epic of authentic singing musicians of other peoples of the world; Varieties of epic works performed by kobzars and lirnyks (including systematics of singers: lifestyle, laments, “Cossack psalms”, “slave psalms”, “antiquities”, dumas, etc.); musical instruments of kobzars and lirnyks, used in traditional epic performance; historical and innovative schools, manners, styles of performance on kobzar instruments; the basics of traditional performance of epic works; the transformation of the epic performance of folk singers in the twentieth century; the principles of modern revival of the kobza-lira epic tradition: the method of scientific reconstruction, the experience of evidence-based reconstruction; peculiarities of the present representation of epic works; perspectives of creating a modern epic repertoire; problems regarding the cultivation in the society of epic creativity, formation of communities of admirers in domestic and foreign environments, concepts for the fostering of the modern listener, etc.

We invite participants: scientists, researchers, museum workers, teachers and university students, musicians, devotees of kobzar-lira performances, as well as a wide range of adherents of Ukrainian epic tradition.

Working languages ​​of the conference: Ukrainian, English.

To participate in the conference it is necessary: ​​send a report (up to 10 pages of text) with annotations in Ukrainian, English (up to 5 sentences). An additional page should be submitted with information about the author: surname, first name, patronymic, place of work, position, degree, honorary title, service and home addresses, contact numbers, e-mail. You must also provide an author’s photo.

Materials are sent electronically.

The structure of the article should meet the requirements for scientific articles and consist of the following parts:

• UDC;

• title of the article;

• the surname of the author (s), the name of the organization and the city;

•Summary;

•Keywords;

• the general nature of the problem;

• analysis of recent research and publications;

• formulation of the purpose of the article;

•presenting main material;

• conclusions;

• a list of sources used.

font 14 Times new roman, RTF or doc format in 1.5 intervals, fields – 2 cm).

References in the text of the article should be submitted in square brackets, for example [1], [1; 6], where the numbers 1 and 6 correspond to the ordinal number of the work or the source in the list of used sources. If the references to the sources are in a row from 1 to 6, then [1-4]. Links to specific pages lead after the source number through a comember with a small letter “p”), For example: [1, p. 5]. If the references to several works, they are separated by a semicolon: [1, p. 5; 6, p. 25-33].

Applications for participation in the conference and materials for printing should be sent by 01.04.2019

e-mail: hotkevych_fond@mail.com

The provided reports will be published withcout charge. Each author is guaranteed to receive a copy of the collection of scientific papers of the conference at no cost.

Living expenses and travel to the conference for the participants are made at the expense of the sending party.

THE ORGANIZING COMMITTEE

Tel. for information: +38 (063) 2387014

Джерело

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *